• Home
  • Media Gallery
  • Announcements
  • PEKELILING 7/211: HEBAHAN 'RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2021/2022

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Tel: +604-653 3222 / 3224 / 3226     |    Fax: +604-653 2375

user gray