PEKELILING PEPERIKSAAN 7/201 (15 MAC 2021)

RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA,
SIDANG AKADEMIK 2020/2021

1. Notis Semakan Semula Kptsn Peperiksaan Peraturan BM 1cl Page 1

1. Notis Semakan Semula Kptsn Peperiksaan Peraturan BM 1cl Page 2

1. Notis Semakan Semula Kptsn Peperiksaan Peraturan BM 1cl Page 3

>>MUAT TURUN BORANG SEMAK SEMULA<<

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Tel: +604-653 3222 / 3224 / 3226     |    Fax: +604-653 2375

user gray