• Home
  • Alumni & Networking
  • Networking

Networking

Multimedia University, Malaysia
Multimedia University, Malaysia
Murdoch University, Australia
Murdoch University, Australia
Prince of Songkla University, Thailand
Prince of Songkla University, Thailand
National Institute of Technology, Kagawa College, Japan
National Institute of Technology, Kagawa College, Japan
Tech Capacity, Malaysia
Tech Capacity, Malaysia
Silpakorn University, Thailand
Silpakorn University, Thailand
Hame University, Finland
Hame University, Finland
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Institut Pendidikan Guru, Malaysia
Institut Pendidikan Guru, Malaysia

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Tel: +604-653 3222 / 3224 / 3226     |    Fax: +604-653 2375

user gray